Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Funkční model Zakládacího automatu byl vytvořen jako týmová práce v předmětu číslicová technika, studentů čtvrtého ročníku oboru Mechatronika.

Ke konstrukci zakládacího automatu byly využity součásti různých stavebnic, které jsou pro tento účel k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ, Jičín. K řízení pracovních procesů výtahu je použito programovací relé LOGO od firmy Siemens. Program do tohoto relé se tvoří pomocí logických operátorů a funkcí, které se vyučují v číslicové technice.

Cílem této týmové práce bylo aplikovat teoretické znalosti z předmětu číslicová technika do praxe, ukázat nutnost, že pro technika je nezbytná znalost, jak vlastního oboru, tak znalost technologie, která bude ovládána. A v neposlední řadě ukázka toho, že při zkouškách navrženého řešení je třeba provést různé modifikace, popřípadě změnu návrhu. Sekundárním cílem je práce v týmu. Kdy jednotlivé skupiny týmu zpracovávají určitou část finálního výrobku. A na závěr je složen a odzkoušen celý výrobek.

Pavel Klika