Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Studentská rada

 1. Základní ustanovení
  1. Studentská rada VOŠ a SPŠ, Jičín (dále jen SR) je sdružení zástupců studentů jednotlivých tříd celé školy.
 2. Členství ve SR, povinnosti a práva člena
  1. Volba členů SR:
   1. Každá třída na začátku školního roku deleguje maximálně dva zástupce. Jejich mandát je platný po jeden školní rok. Volba probíhá zpravidla pod dohledem třídního učitele, který dbá na správný a řádný průběh
  2. Povinnosti členů SR:
   1. Jejich úkolem je hájit zájmy své třídy či jinak napomáhat zlepšení funkce školy
  3. Odvolání členů SR:
   1. Třída má právo svého zástupce odvolat v případě závažného provinění, např. nedostatečného hájení zájmů třídy, nedostatečného informování o výsledcích činnosti SR apod. Tuto skutečnost je nutné oznámit SR (nejlépe předsedou třídy) a delegovat zástupce nového
 3. Schránka studentské rady
  1. Schránka SR se nachází mezi 1. a 2. poschodím v budově elektro oddělení. Je určena pouze pro potřeby SR a není přístupná nikomu ze zaměstnanců školy.
  2. Schránka SR je určena pouze pro seriozní podněty a v žádném případě neslouží jako další odpadkový koš!
 4. Nástěnka studentské rady
  1. Nástěnka SR je umístěna též na mezipatře budovy elektro oddělení, stejně jako schránka.
  2. Slouží pouze pro účely SR. Případné příspěvky předávejte svému zástupci v SR, můžete je vhodit do schránky SR, případně zanechat u hospodářky školy.
 5. Komunikace SR se studenty
  1. Vznesení podmětu:
   1. Každý ze studentů se má právo obrátit na SR s požadavky, názory či návrhy týkajícími se věcí bezprostředně souvisejících s fungováním školy a institucí napojených na školu (domov mládeže, školní jídelna)
   2. Podnět lze vznést buď prostřednictvím svého třídního zástupce, nebo vhozením přímo do schránky SR
   3. Pokud požadujete řádné vyřízení svého podnětu, uveďte i své jméno a třídu
   4. SR se zavazuje neprozradit žádné údaje o původu podnětu bez předešlé dohody s dotyčným studentem
  2. Projednání podnětů:
   1. Bude-li požadavek v kompetenci a možnostech SR, bude projednán na nejbližším zasedání (nejdéle však na 2. zasedání) a SR k němu zaujme stanovisko či se pokusí najít vhodné řešení
   2. O výsledku bude SR informovat buď přímo iniciátora podnětu nebo prostřednictvím nástěnky SR
 6. Volba vedení SR a jejich pravomoci
  1. Předseda SR:
   1. Volen z členů SR nadpoloviční většinou všech zástupců tříd
   2. Povinnosti a pravomoci:
    1. řízení zasedání SR
    2. vlastnictví klíčku ke schránce SR
    3. podepisování Zápisu o zasedání SR
    4. právo zápisu do adresáře studentské rady
     (F:\studium\studentska rada)
    5. volba zapisovatele
  2. Zástupce předsedy SR:
   1. Vybrán předsedou SR, musí však být schválen nadpoloviční většinou všech přítomných zástupců tříd
   2. Povinnost a pravomoci:
    1. v případě nepřítomnosti předsedu plně zastupuje
    2. podepsání Zápisu o zasedání SR
    3. právo zápisu do adresáře studentské rady
     (F:\studium\studentska rada)
    4. vlastnictví klíčku ke schránce SR
  3. Zapisovatel SR:
   1. Tata funkce je dočasná – tzn. na každém zasedání je volen předsedou SR nový zapisovatel
   2. Je volen z přítomných členů SR předsedou SR
   3. Jeho funkce se sestává ze:
    1. zaznamenání průběhu zasedání SR
    2. vypracování Zápisu o zasedání SR (šablona je přístupná v adresáři F:\studium\studentska rada)
    3. předání vypracovaného zápisu (v elektronické podobě) předsedovi nebo jeho zástupci k uložení (formát RTF).
    4. vyvěšení zápisu na nástěnce nejpozději do 1 týdne po zasedání SR – musí obsahovat podpis předsedy nebo zástupce SR a razítko SR.
 7. Hlasování SR
  1. Každému členovi SR náleží při hlasování jeden hlas. Jsou-li přítomni oba zástupci třídy, hlasování se účastní pouze jeden z nich (nedohodnou-li se na jednotném stanovisku, hlas se stává neplatným).
  2. Hlasování je veřejné.
  3. K přijetí rozhodnutí k jednotlivému bodu je třeba nadpoloviční většina všech přítomných členů.
  4. Rada je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň jedné třetiny všech členů.
 8. Zasedání SR
  1. Zasedání SR je neveřejné, zájemci o případnou účast musejí požádat.
  2. Probíhá minimálně jednou za měsíc, a to vždy první celý týden v měsíci. Koná se v určený den a čas tak, aby mohlo být přítomno co nejvíce zástupců.
  3. Při vzniku naléhavého problému se koná zvláštní zasedání. To je vyhlášeno předsedou či místopředsedou písemně na nástěnce SR, a to nejméně dva dny před vlastním konáním. (Je doporučeno zachovat den a čas řádného zasedání.)
   Povinnosti členů SR:
   1. Být dochvilný
   2. Nevykřikovat, ale hlásit se o slovo – je-li poznámka delšího charakteru, předstoupí s ní před SR
   3. Zbytečně nevyrušovat
   4. Nepoužívat mobilní telefon, nebo jej alespoň uvést do tichého či diskrétního vyzvánění
   5. Nejíst, nepít a nekouřit
  4. Je doporučeno vedení poznámek (pro přesné informování své třídy)
 9. Činnost SR
  1. SR má za úkol tlumočit názory a požadavky studentů vedení školy, projednávat je s vedením školy i tlumočit odpovědi a představy vedení školy studentům.
 10. Zrušení mandátu člena SR
  1. Ke zrušení mandátu může dojít při opakované neomluvené absenci na řádném zasedání SR. Tento úkon podléhá hlasování.
  2. Ředitelstvím školy při hrubém porušení řádu školy nebo právního řádu ČR.
  3. Osobní důvody (např. studijní).
 11. Závěrečné ustanovení
  1. Tyto stanovy nabudou platnost po schválení nadpoloviční většinou všech členů SR.
  2. SR se zavazuje poskytnout kopii stanov vedení školy.
  3. Jakákoliv změna ve stanovách SR musí být schválena třípětinovou většinou všech členů SR a bude dána na vědomí vedení školy.