Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Školní poradenské pracoviště

 Ředitelka školy zřizuje podle §16 odst. 2, písm a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních školní poradenské pracoviště.

Školní poradenské pracoviště koordinuje činnost výchovného poradce a metodika prevence.

Ve školském poradenském pracovišti působí:

 • Mgr. Lea Vojtěchová – ředitelka školy
 • Mgr. Radka Nováková – zástupkyně ředitelky
 • Ing. Romana Junková – výchovná poradkyně, poradce pro žáky s SPU,
  kontaktní osoba pro ŠPZ
 • Mgr. Ondřej Kořínek – školní metodik prevence
 • Třídní učitelé

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby zaměřené zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • poradenskou podporu k pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Mgr. Lea Vojtěchová
V Jičíně 1. 9. 2021