Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Zkvalitnění praktického vyučování

Celkové předpokládané náklady: 12 947 390 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení vybavení do dílenské učebny VOŠ a SPŠ Jičín, které bude sloužit pro praktickou výuku žáků technických a řemeslných oborů. Vybavení učebny má vazbu jak na klíčovou kompetenci technicko-řemeslných oborů, tak na kompetenci práce s digitálními technologiemi. Žadatelem o dotaci je Královéhradecký kraj. Uživateli pořízeného vybavení budou žáci a učitelé příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje – VOŠ a SPŠ Jičín.

Cíl projektu:

Cílem projektu je vybavit odbornou dílenskou učebnu na VOŠ a SPŠ Jičín za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce prostřednictvím pořízeného vybavení. Tím dojde k usnadnění přechodu do zaměstnání a bude to mít za následek zvýšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Cílem projektu je také zajistit připojení k internetu, které bude splňovat požadavky na kvalitní připojení a bude naplňovat požadavky dle standardu IROP, stejně tak vnitřní síťové prostředí školy bude odpovídat současným technickým požadavkům a standardu IROP pro vnitřní konektivitu.

Výsledky projektu:

Výstupem projektu bude vybavená dílenská učebna, kde probíhá výuka předmětů učební praxe, programování CNC strojů a mechatronika. Dále bude zajištěna konektivita školy a připojení k internetu. V rámci vedlejší aktivity dojde k úpravě zeleně a venkovních prostor v areálu školy.

Chceš být úspěšný? Musíš mít ke studiu to nejlepší technické zázemí. VOŠ a SPŠ, Jičín nyní takové nabízí.

Uplatnitelnost svých absolventů na trhu práce zvýšíme i díky novému vybavení dílenských učeben.

VOŠ a SPŠ, Jičín má více než stoletou tradici. Vždy svým studentům nabízela nejkvalitnější možné podmínky ke studiu a není tomu jinak ani dnes. V době dynamického rozvoje firem v technickém odvětví chceme udržet krok s dobou a poskytnout takové studijní podmínky, které naše absolventy přiblíží praxi, usnadní tak jejich přechod ze školních lavic do zaměstnání a především budou odpovídat současným požadavkům firem, jejichž poptávka po absolventech technických oborů je stále veliká.

Právě snaha po zvýšení kvality vzdělávání, usnadnění přechodu studentů do praxe a jejich úspěšné zařazení do fungování firem bylo hlavní motivací pro pořízení nového vybavení do dílenských učeben VOŠ a SPŠ, Jičín, kde probíhá výuka učební praxe, programování CNC strojů a mechatroniky. Z projektu hrazeného z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu a Královéhradeckého kraje se škole podařilo získat vybavení pro praktickou výuku žáků technických a učebních oborů za více než dvanáct milionů korun. Rozvíjet bude především kompetence technicko-řemeslných oborů a práci s digitálními technologiemi. Do učebny byla pořízena dvě frézovací centra EMCO CONCEPT MILL 260 s řídicím systémem Heidenhain TNC640, zdokonalovat se studenti budou na dvou soustruzích EMCO TURN E25 s řízenou C osou v řídicím systému Siemens Shopturn 828. Tyto stroje jsou umístěny v úplně nové učebně, ve které si studenti mohou osvojit mnohé praktické dovednosti. Do stávajících dílen byly dodány tří konvenční frézky Bernardo UWF 90 s digitálním odměřováním, které budou sloužit především žákům učňovských oborů v praktickém výcviku. Pro mechatroniky byla dodána robotická ruka značky ABB, která se běžně používá ve výrobních podnicích, naši mechatronici se tak již ve výuce významně přiblíží praxi. Mimo jiné je v rámci projektu realizováno připojení školy k internetu splňující požadavky kvality dle standardu IROP. V rámci vedlejší aktivity bude v areálu školy upravena zeleň.

V úterý 29. 1. 2019 proběhla ve škole slavnost k završení projektu a spuštění nového vybavení pro praxi a běžnou výuku. Setkání se zúčastnil hejtman Královéhradeckého kraje, PhDr. Jiří Štěpán, Ph. D., náměstkyně hejtmana zodpovídající za oblast školství, Mgr. Martina Berdychová, vedoucí odboru školství, PaedDr. Markéta Stuchlíková, a představitelé města Jičína, pan starosta JUDr. Jan Malý a místostarosta Mgr. Petr Hamáček. Pozvání přijali i zástupci spolupracujících firem. Škola se právě s nimi snaží držet krok v nejnovějších trendech. Díky vyučujícím s vysokými profesními kvalitami a modernímu vybavení se budou studenti v nových učebnách připravovat do praxe zase o něco lépe.