E-Podatelna

Způsoby komunikace

 1. Osobním předáním datové zprávy na přenosném technickém nosiči dat. Přípustným přenosným technickým nosičem dat je USB Flash disk.
 2. Zasláním datové zprávy na elektronickou adresu podatelny.
 3. Zasláním datové zprávy prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Kontakty na podatelny

 1. Adresa elektronické podatelny: epodatelna@spsjc.cz
 2. Identifikátor datové schránky: 5rdwrqs
 3. Adresa umístění elektronické podatelny: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Obecná pravidla pro podání

 1. Jednou datovou zprávou (emailovou zprávou) je možné zaslat pouze jedno podání.
 2. Podání učiněné fyzickou nebo právnickou osobou – držitelem datové schránky prostřednictvím datové schránky zásadně nemusí být podepsáno elektronickým podpisem.
 3. Podání nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, pokud právní předpis nestanoví jinak.
 4. Elektronické podání učiněné fyzickou nebo právnickou osobou prostřednictvím elektronické podatelny musí být podepsané elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, jestliže se jedná, např. o:
 5. elektronické podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (žádost o přestup, opakování ročníku, odvolání, změnu oboru apod.)
 6. žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Podání nesmí obsahovat chybný datový formát nebo počítačový program, které jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích.
 8. Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích, nebudou zpracovány.
 9. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištěné vadě.
 10. Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v digitální podobě, u kterého se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.
 11. Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání.

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

pondělí – pátek    7.30 – 14.30 hod.